Wetterskip Fryslân beheert de kwaliteit en de kwantiteit (hoeveelheid) van het oppervlaktewater. Ook zorgt het waterschap voor o.a. de dijken rond Ameland. De taken zijn verdeeld in drie thema’s: veiligheid, voldoende water en schoon water. In Natuurcentrum Ameland leert u hier alles over in een interactieve tentoonstelling. De 19de eeuw was een belangrijke eeuw voor de waterschappen. In de grondwet van 1848 werd voor het eerst op landelijk niveau iets geregeld ten aanzien van de waterstaatszorg. Er werd vastgelegd dat de waterschappen daarvoor voortaan de verantwoordelijkheid droegen, onder toezicht van de provinciale besturen. De provincie voerde in 1892 het algemeen reglement voor de zeewerende waterschappen in. Gaandeweg werd dit reglement op steeds meer waterschappen van toepassing verklaard. Allerlei zaken, zoals verkiezingen en rechten en plichten van besturen, werden nu uniform geregeld.

Ameland wordt aan de zuidzijde beschermd door de Waddenzeedijk. Deze ruim 16 kilometer lange dijk is in eigendom en beheer van Wetterskip Fryslân. Aan de noordzijde beschermen duinen het eiland tegen het water van de Noordzee. Rijkswaterstaat onderhoudt deze zandige waterkering. Wetterskip Fryslân pakt de Waddenzeedijk op Ameland aan. De dijk voldoet niet meer aan de wettelijke eisen, waardoor verbetering noodzakelijk is. Voordat het waterschap daadwerkelijk aan de slag gaat met de dijkverbetering, moeten onderzoeken en procedures worden doorlopen. Daarna wordt duidelijk hoe de dijkverbetering precies wordt aangepakt. Het werk op Ameland maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) Fryslân. Wetterskip Fryslan