Agrarisch AmelandFietstocht Agrarisch AmelandFam. F. Molenaar, Kooiweg 30A, 9164 KM Buren-Ameland

Van oudsher waren de boerderijen op Ameland in de dorpen gesitueerd. Zij maakten een wezenlijk deel uit van de dorpsstructuur. Het dorp Buren bijvoorbeeld, bestond vroeger alleen maar uit boerderijen. In de polder was nog geen bebouwing. De meeste boeren hadden slechts een paar stuks vee. De  boerderijen waren kleinschalig van opzet en daardoor niet verstorend binnen het gemeenschappelijk geheel. 

In de vijftiger jaren vond er ruilverkaveling plaats. Hierdoor werd de polder geschikt gemaakt voor agrarisch gebruik. Voormalige akkers werden Agrarisch Amelandomgezet in weiland,  het waterpeil in de polder werd verlaagd en er kwamen afwateringskanalen. Nieuwe wegen werden aangelegd en oude dijkjes afgegraven. Boeren uit de dorpen bouwden nieuwe boerderijen in de polder. De bedrijfsvergroting kwam op gang. Later werden door schaalvergroting een groot aantal ligboxenstallen gebouwd in de polder.